Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư khóa XII

Phóng sự ảnh Xem thêm