Nhiều đảng, tổ chức quốc tế gửi Điện mừng Đại hội XII của Đảng

Phóng sự ảnh Xem thêm