Đoàn đại biểu Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam – Xinh-ga-po thăm và làm việc tại Xinh-ga-po

Đoàn đại biểu Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam – Xinh-ga-po thăm và làm việc tại Xinh-ga-po

Share This Post