Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư khóa XII

Share This Post