Trao Quyết định kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ và Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Trao Quyết định kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ và Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Share This Post