TTXVN bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

TTXVN bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

Share This Post